حرف ع و إ

استفاده میشود برای دریافت رسم الخط . حرف همزه (أ) و الف (ا) هر دو عدد 1 می باشند و حروفی که تشدید دارند یک حرف محسوب می شود، مثلا کلمه فَعّال برابر است با 181

2022-12-02
    طيري طيري طيري ي عصفورة
  1. د
  2. ن
  3. خ
  4. 3- حرف الثاء ( ث ) Th
  5. آزمودم درد و داغ عشق باری صد هزار
  6. التعرف على حرف الياء